Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-3/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbudowę systemu klimatyzacji (CPV 29231200-9)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji skła-dającego się z dwóch jednostek himod M41UA o kolejne dwie jednostki o wska-zanych poniżej parametrach:

Parametry ogólne doboru klimatorów:

 • Ilość jednostek     2
 • Temperatura klimatyzowanego pomieszczenia     21oC
 • Wilgotność względna klimatyzowanego pomieszczenia     60%
 • Zasilanie klimatyzatora     400/3/50
 • Czynnik chłodniczy R 407C
 • System rotacji w istniejących obudowach     Tak
 • Załączanie się w czasie awarii     Tak
 • Praca urządzenia przez 24h przez 365 dni     Tak
 • System sterowania i monitoringu zgodny z istniejącym Hirovisor, Hirolink
 • Parametry każdej jednostki
 • Ilość sprężarek (typ Scroll)     1
 • Zasilanie sprężarek     400/3/50
 • Wydajność chłodnicza całkowita     41,5 kW
 • Wydajność chłodnicza jawna     35.0 kW
 • Współczynnik wydajności jawnej    (SHR)     0,85
 • Stosunek wydajności chłodniczej do poboru mocy (EER) 2,91
 • Wydajność powietrza     11000 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny     380 Pa
 • Przepływ powietrza z góry na dół (nawiew pod podwójną podłogę)
 • Tryb chłodzenia odparowanie bezpośrednie
 • Ilość wentylatorów     2
 • Zasilanie wentylatorów     400/3/50
 • Wydajność chłodnicza skraplacza chłodzonego powietrzem 52 kW
 • Zasilanie wentylatorów     230/1/50
 • Płynna regulacja obrotów     Tak
 • Założona max. temperatura zewnętrzna 35 oC
 • Wydajnośc nawilżacza parowego min. 2,7 kg/h
 • Nagrzewnica gazowa 25,3 kW
 • Zainstalowany alarm zabrudzenia filtrów     Tak
 • Zainstalowany czujnik wycieku wody     Tak
 • Moduł świeżego powietrza wewnątrz obudowy     Tak

Dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikat EUROVENT-u.

Rozbudowa systemu klimatyzacji obejmuje dostawę nowych jednostek oraz ich instala-cję w systemie. Dostarczone jednostki muszą być w pełni kompatybilne z rozbudowy-wanym systemem!

Warunki gwarancji
Wymagana gwarancja na wszystkie elementy dostawy minimum 12 miesięcy.
Naprawa w miejscu instalacji.
W przypadku konieczności naprawy poza miejscem instalacji wymagane jest pokrycie kosz-tów transportu wraz z ubezpieczeniem oraz zapewnienie urządzeń zastępczych na okres na-prawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany okres realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby dostawa została w całości zrealizowana w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja musi zostać zakończona do 7 dni od daty dostawy sprzętu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 dostawy i instalacje urządzeń klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej mini-mum 40 kW,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 14.04.2006 r. w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 09 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać do dnia 14.04.2006 r. do godz. 11:00 w pok. 09.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2006 r. o godz. 12:00 w pok. 09.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Jan Kowalczyk
tel.(12) 633-01-62
w godz. 10:00 - 14:00

w sprawach formalnych
Monika Gólska
tel.(12) 632-33-55 w.409
w godz. 10:00 - 14:00

Kraków, dnia 29-03-2006

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty 1 firmy:

ZETO-PROJEKT Spółka z o.o.
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony.
Żadna z ofert nie została odrzucona.
Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

ZETO-PROJEKT Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 20
55-075 Bielany Wrocławskie

Cena oferty: 198 740,00 złotych netto, 242 462,80 złotych brutto

Gwarancja: 12 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: dostawa 4 tygodnie od daty podpisania umowy, instalacja 7 dni od daty dostawy sprzętu.

Kraków, 14.04.2006 r.