Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5110-1/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę łączy cyfrowych w relacji Kraków-Tarnów i Kraków-Skawina (CPV 32571000-6, E017-5)

Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA DZIERŻAWY ŁąCZY CYFROWYCH w standardzie E1 o przepustowości 2Mb/s w relacjach:

1.    KRAKÓW - TARNÓW
dwa (takie same) łącza cyfrowe (jedna z lokalizacji w Krakowie: Pl. Matejki 12,
ul. Rakowicka 51, ul. Dajwór 27 lub ul. Nawojki 11 - Tarnów: ul. Lwowska 72-96b),

2.    KRAKÓW - SKAWINA
jedno łącze cyfrowe (jedna z lokalizacji w Krakowie: Pl. Matejki 12,
ul. Rakowicka 51, ul. Dajwór 27 lub ul. Nawojki 11 - Skawina: ul. Piłsudskiego 10).

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto - waga kryterium 100 % (łączna cena za instalację oraz 12 miesięcy dzierżawy)

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 10.11.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.11.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009, parter.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.11.2005 r., o godz. 13:00 w pok. 109, I piętro.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych
Krzysztof GAWEŁ
tel. (12) 634-10-25

w sprawach formalnych
Lucyna POLUK
tel. (12) 632-33-55, wew. 409
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 24-10-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

DZIERŻAWA ŁąCZY CYFROWYCH w relacji Kraków-TARNÓW i Kraków-SKAWINA

Przedmiot zamówienia:
1. Dzierżawa (takich samych) dwóch łączy cyfrowych E1 2Mb/s w relacji Kraków (jedna z lokalizacji: pl. Matejki 12, ul. Rakowicka 51, ul. Dajwór 27 lub ul. Nawojki 11) - Tarnów (ul. Lwowska 72-96 b),
2. Dzierżawa jednego łącza cyfrowego E1 2Mb/s w relacji Kraków (jedna z lokalizacji: pl. Matejki 12, ul. Rakowicka 51, ul. Dajwór 27 lub ul. Nawojki 11) - Skawina (ul. Piłsudskiego 10).

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 (jednej) firmy.
Oferta nie została wykluczona.
Oferta nie została odrzucona.
Cena jedynej oferty brutto: 108.702,00 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47
04-164 WARSZAWA

Termin realizacji zamówienia: w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kraków, 10.11.2005 r.