Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-521-1/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz elementów infrastruktury sieci (CPV 30231200-9, 30231220-5, 32422000-7, 30240000-3)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz elementów infrastruktury sieci dla ACK Cyfronet AGH z pełnej oferty handlowej Wykonawcy, przy zastosowaniu podanego w ofercie upustu.

Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie elementy objęte zamówieniem zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji stosowanymi przez producentów i dostawców sprzętu komputerowego.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia

Dostawy muszą być realizowane częściami (sukcesywnie) w okresie obowiązywania umowy, a każdorazowy zakup ma być potwierdzony pismem Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.

Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca musi dostarczyć na adres:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  • wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 zamówienie o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia ( dostawy sukcesywne w okresie co najmniej 12 miesięcy),
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto /z upustem/ - waga kryterium 95%. Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: (Cn : Cb) x 100] x 0,95 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty. Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Lista artykułów w pełnej ofercie handlowej - waga kryterium 5%. Sposób dokonywania oceny oferty wg tego kryterium następuje zgodnie ze wzorem: [(Lb : Lm) x 100] x 0,05 gdzie: Lb to liczba artykułów w badanej ofercie, Lm to najwyższa oferowana liczba artykułów. Największą liczbę punktów otrzyma oferta z największą liczbą artykułów. W przypadku przedstawienia w ofercie liczby artykułów większej niż 2000, do oceny oferty zostanie wzięta pod uwagę liczba 2000.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 06.09.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.09.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009, parter.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.09.2005 r., o godz. 13:00 w pok. 109, I piętro.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:
Jerzy KOŁTUN, tel. (12) 632-33-55, wew. 412
Jan KOWALCZYK, tel. (12) 633-01-62
w godz. 10:00 - 14:00
w sprawach formalnych:
Monika GÓLSKA, tel. (12) 632-33-55, wew. 409 w godz. 10:00 - 14:00.
Lucyna POLUK, tel. (12) 632-33-55, wew. 409 w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 19-08-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

DOSTAWA komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz elementów infrastruktury sieci

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Oferta nie została odrzucona.

Cena jedynej oferty brutto: 81.680,29 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

COMSET S.A.
ul. Ujastek 5 B, 31-752 KRAKÓW

Termin sukcesywnych dostaw w okresie obowiązywania umowy: do 48 godzin.
Okres gwarancji na wszystkie elementy objęte zamówieniem, zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji stosowanymi przez producentów i dostawców sprzętu komputerowego.
Liczba artykułów w pełnej ofercie handlowej: 2.193.
Wysokość współczynnika upustu: 0%.

Kraków, 07.09.2005 r.