Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-9/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK dla ACK CYFRONET AGH (CPV 30192000-1, 30125100-2)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla ACK Cyfronet AGH.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: A i B.

  • Część A    Materiały biurowe
  • Część B    Materiały eksploatacyjne do drukarek

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla pełnej oferty handlowej.

Za równoważne uznaje się dla części A towary takiej samej jakości , dla części B natomiast, materiały eksploatacyjne uznane i dopuszczone przez producenta drukarek (kopiarek).
Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia

Dostawy muszą być realizowane częściami (sukcesywnie) w okresie obowiązywania umowy, a każdorazowy zakup ma być potwierdzony odrębnie przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.

Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca musi dostarczyć na adres:

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  • wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze (dostawy sukcesywne w okresie co najmniej 12 miesięcy),
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %

Oferty oceniane będą w każdej części oddzielnie.
Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena,  Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 21.07.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.07.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009, parter.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.07.2005 r., o godz. 13:00 w pok. 109, I piętro.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Dla części A:

Danuta Niesiołowska
tel. (12) 633-34-26
w godz. 10:00 – 14:00

Dla części B:

Jerzy Maruszewski
tel. (12) 632-33-55, wew. 407
w godz. 10:00 – 14:00

w sprawach formalnych

Monika GÓLSKA
tel. (12) 632-33-55, wew. 409
w godz. 10:00 – 14:00.

Kraków, dnia 01-07-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty firm:
w części A postępowania na materiały biurowe - 3 oferty,
w części B postępowania na materiały eksploatacyjne - 5 ofert.
Jedna oferta została wykluczona.
W części A jedna oferta została odrzucona.
W części A i B postępowania przyjęto do realizacji ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus
Włodzimierz Leszczyński
ul. Bonarka 21, 30-415 KRAKÓW

Ceny oferty:
w części A: 1.344,46 zł (brutto),
w części B: 3.728,35 zł (brutto).
Współczynnik upustu: 15 %.
Realizacja częściowych (sukcesywnych) dostaw w cišgu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia: do 48 godzin od dnia złożenia zamówienia.

Kraków, dnia 11.08.2005 r.