Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-6/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ,INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ sprzętu oraz oprogramowania dla systemu do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania hierarchicznym systemem składowania danych HSM (CPV 30230000-0, 30232100-5,30217330-5, 30244200-3)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania dla systemu do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania hierarchicznym systemem składowania danych HSM w ACK Cyfronet AGH

Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt i oprogramowanie dla systemu do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania hierarchicznym systemem składowania danych HSM, realizowanego w ACK Cyfronet AGH, którego funkcjonalność będzie zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
Wykonawca wykona usługi wdrożeniowe, w zakresie określonym w niniejszym dokumencie.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników ACK Cyfronet AGH w zakresie określonym w niniejszym dokumencie.
Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zapewni pomoc techniczną dla wdrożonego rozwiązania według wymagań sprecyzowanych w niniejszym dokumencie.
Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz  minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie i wykonane usługi.
Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas wykonywanych napraw.
Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.
Całkowita wartość zamówienia: powyżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia
Całość zamówienia tj. dostawa oraz wszelkie prace wdrożeniowe muszą być zakończone w terminie 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

Miejsce dostawy i instalacji:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia ( dostawa i wdrożenie systemu) i wartości nie mniejszej niż 550 tys. zł (netto),
posiadają autoryzację producenta oferowanego sprzętu i oprogramowania w zakresie jego dostaw, instalacji i wdrażania,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości: 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 60 %
Ocena techniczna - 40%

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: [(Cn : Cb) x 100] x 0,6 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów 60, otrzyma oferta z najniższą ceną.

Dodatkowa funkcjonalność oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych (maksymalnie do uzyskania 20 punktów).

Dodatkowa funkcjonalność biblioteki/napędów taśmowych (maksymalnie do uzyskania 20 punktów).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 22.08.2005 w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 22.08.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009, parter.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.08.2005 r., o godz. 13:00 w pokoju 109, I piętro.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
sprawach merytorycznych Maciej TWARDY
tel. (12) 632-33-55, wew. 412
Jerzy KOŁTUN, tel. (12) 632-33-55, wew. 412
Marek POGODA, tel. (12) 632-33-55, wew. 107
w godz. 10:00 - 14:00
w sprawach formalnych: Monika GÓLSKA
tel. (12) 632-33-55, wew. 409
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 30-06-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 8 firm.
Dwie firmy zostały wykluczone.
Żadna oferta nie została odrzucona.
Cena oferty najtańszej brutto: 745.015,00 zł
Cena oferty najdroższej brutto: 1.316.258,00 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 GLIWICE
O/Kraków, ul. Kniaźnina 12

Termin realizacji dostawy i prac wdrożeniowych: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji na urządzenia: 24 miesiące.
Okres gwarancji na oprogramowanie i usługi: 12 miesięcy.

Kraków, 26.08.2005 r.