Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-7/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ I INSTALACJĘ RADIOLINII CYFROWYCH (CPV 32418000-6)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja dwóch kompletnych zestawów radio-linii cyfrowych PDH pracujących z przepływnością 34Mb/s + 2Mb/s full duplex.

Zamawiający wymaga serwisu radiolinii w czasie 1 roku od potwierdzonej protokołem odbioru daty instalacji.

Warunki serwisu - przywrócenie funkcjonalności sprzętu w czasie 48 godzin od czasu zgłoszenia awarii.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia

Dostawa do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Instalacja w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce instalacji radiolinii:

Od jednego z budynków Instytutu Zootechniki (Aleksandrowie lub Balice ul. Krakowska 1) do jednego z obiektów węzłowych sieci Cyfronetu w Krakowie (ul. Zakopiańska 9, ul. Ra-dzikowskiego 152, al. Słowackiego 22, ul. Armii Krajowej 9).

Od ul. Stachowicza 18 do ul. Zakopiańska 9.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamó-wień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z po-stępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 % Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 08.07.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.07.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.07.2005 r., o godz. 13:00 w po-koju 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych

Krzysztof GAWEŁ
tel. (12) 632-33-55, wew. 101
w godz. 10:00 - 15:00

Józef PARUCH
tel. (12) 632-33-55, wew. 116
w godz. 10:00 - 15:00

w sprawach formalnych

Monika GÓLSKA
tel. (12) 632-33-55, wew. 409
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 22-06-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Firmy nie zostały wykluczone.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto: 183.000,00 zł
Cena oferty najdroższej brutto: 187.880,00 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

EVDIC Sp. z o.o.
Droginia 79, 32-400 MYśLENICE

Okres serwisu gwarancyjnego: serwis radiolinii w czasie 1 roku od odbioru instalacji.
Warunki serwisu: przywrócenie funkcjonalności sprzętu w czasie 48 godzin od daty zgłoszenia awarii.

Termin dostawy: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Termin instalacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kraków, 19.07.2005 r.