Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-3/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61

tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26 

fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)

e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

BUDOWĘ KLASTRA LOKALNEGO (CPV 30261000-6, 32420000-3,32500000-8)

Przedmiotem zamówienia jest budowa klastra linuksowego obejmująca dostawę, instala-cję oraz uruchomienie:

120 serwerów 2-procesorowych,

trzech przełączników zarządzalnych (switchy), każdy z co najmniej 48 portami sieciowymi Gigabit Ethernet ,

trzech szaf montażowych typu 42U o wymiarach 800x800 z przednimi drzwiami perforowanymi.

 

Instalacja urządzeń obejmuje podłączenie serwerów do sieci elektrycznej, przełączników sieciowych oraz ich uruchomienie i przedstawienie poprawnego działania.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z przesłankami art. 67.1.7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt minimum 1 rok. 

 

Serwis gwarancyjny na dostarczony sprzęt musi być autoryzowany przez producenta sprzętu!

 

Zamawiający wymaga serwisu gwarancyjnego świadczonego w miejscu instalacji sprzętu.

 

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

 

Całkowita wartość zamówienia: powyżej 60.000,- euro.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający planuje zamówienia uzupełniające.

 

Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia

 

Dostawa i instalacja musi być w całości zrealizowana w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca musi dostarczyć na adres:

 

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 3 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł (netto),
  • posiadają autoryzację producenta sprzętu na dostawę i serwis oferowanych urządzeń,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości: 8.000,- zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto 70 %

 

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: [(Cn : Cb) x 100] x 0,7 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

 

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. 

 

Ocena techniczna - 30%

 

Ocena techniczna dotyczy częstotliwości taktowania zegara procesora. 

 

W przypadku większej częstotliwości przydziela się dodatkowe punkty. 

 

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium oceny technicznej następuje zgodnie ze wzorem: [(CzTb : CzTn) x 100] x 0,3 gdzie: CzTb to częstotliwość w badanej ofercie, CzTn to najwyższa oferowana częstotliwość.

 

Powyżej 3.4GHz - brak dodatkowej punktacji.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 19.07.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.07.2005 r. do godz. 12:00 pok. 009 na parterze.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.07.2005 r., o godz. 13:00 w pok. 109.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni.

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 

w sprawach merytorycznych 

Andrzej OZIĘBŁO

tel. (12) 632-33-55, w.107

w godz. 8:00 - 15:00

w sprawach formalnych 

Monika GÓLSKA

tel. (12) 632-33-55, w. 409

w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 25-05-2005

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU PO PONOWNEJ OCENIE OFERT

zgodnie z postanowieniem wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23.09.2005 r.

 

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 6 (sześciu) firm.

 

Jedna oferta została wykluczona.

 

Dwie oferty zostały odrzucone, jako niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie.

 

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

 

TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o.

ul. Opaczewska 42 lok. 110 

02-372 WARSZAWA

 

Cena oferty (brutto):

812.959,20 zł 

 

Termin realizacji dostawy i instalacji: do 6 (sześciu) tygodni od daty podpisania umowy.

 

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt: 12 (dwanaście) miesięcy.

Kraków, 05.12.2005 r.