Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-4/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

ROZBUDOWĘ SERWERA HP9000 (CPV 30217100-4)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa konfiguracji serwera HP9000/rp7410 o 2GB PAO - pamięć dyskową o pojemności 280 GB.

Zamawiający wymaga gwarancji minimum 12 miesięcy.
Naprawa lub wymiana urządzenia w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki - w dni robocze.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia Wykonawca dostarczył oraz zainstalował w całości w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania: posiadają autoryzację producenta sprzętu firmy Hewlett-Packard, na dostawę i rozbudowę urządzeń HP,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 08.06.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.06.2005 r. do godz. 11:00 w pokoju 009.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.06.2005 r., o godz. 12:00 w pokoju 009 na parterze.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Adam KRZYŻEK
tel. (12) 632-33-55, wew. 101
w godz. 8:00 - 15:00

w sprawach formalnych
Monika GÓLSKA
tel. (12) 632-33-55, wew.409
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 23-05-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

ROZBUDOWA SERWERA HP9000/rp7410

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Firmy nie zostały wykluczone.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto: 57.950,00 zł

Cena oferty najdroższej brutto: 58.194,00 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

Centrum Informatyki HTS-ComArch S.A.
ul.Ujastek 5b, 31-752 Kraków

Termin realizacji dostawy: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji: 12 miesięcy, warunki gwarancji na poziomie kontraktu serwisowego HP Support Plus.

Kraków, 16.06.2005 r.