Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-6/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ URZĄDZEŃ TYPU FIREWALL/VPN DO REALIZACJI SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ SIECI (CPV 32500000-8)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa DWÓCH jednakowych urządzeń typu

FIREWALL/VPN do realizacji systemu zabezpieczenia sieci.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający wymaga gwarancji i opieki technicznej na dostarczone urządzenia typu firewall/VPN przez okres 3 lat od momentu podpisania protokołu odbioru.

Gwarancja i asysta techniczna musi obejmować:

  • wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz polskiego dystrybutora systemu zabezpieczeń,
  • wymianę uszkodzonego sprzętu w terminie do 10 dni roboczych,
  • dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych,
  • dostęp do aktualizacji bazy sygnatur ataków in-line IDS przez minimum jeden rok.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Całkowita wartość zamówienia: powyżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia
Dostawa musi być w całości zrealizowana w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca musi dostarczyć na adres: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wyusokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 12.07.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.07.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009 na parterze.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.07.2005 r., o godz. 13:00 w pok. 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Adam KRZYŻEK
tel. (12) 632-33-55, w.101
w godz. 8:00 - 15:00

Jerzy PAWLUS
tel. (12) 632-33-55, w.101
w godz. 8:00 - 15:00

w sprawach formalnych
Monika GÓLSKA
tel. (12) 632-33-55, w. 409
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 20-05-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Firmy nie zostały wykluczone.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej (brutto): 364.359,10 zł
Cena oferty najdroższej (brutto): 406.203,53 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

ComArch S.A.
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 KRAKÓW

Termin realizacji dostawy: do 8 (osiem) tygodni od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji na dostarczone urządzenia: 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
Dostęp do aktualizacji bazy sygnatur ataków IDS: 1 rok.

Kraków, 05.08.2005 r.