Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-2/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 130 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

ROZBUDOWĘ MACIERZY HEWLETT-PACKARD STORAGEWorks XP 12000 (CPV 30232100-5 Y011-3)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i rekonfiguracja posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej XP 12000 o dodatkową przestrzeń dyskową wraz z wymaganym oprogramowaniem i wyposażeniem.

Macierz HP StorageWorks XP 12000 podlegająca rozbudowie, objęta jest gwarancją producenta sprzętu. W związku z powyższym, rozbudowa i rekonfiguracja macierzy musi być dokonana z zachowaniem wszelkich wymagań producenta sprzętu (gwaranta) niezbędnych dla zachowania przez Zamawiającego posiadanej gwarancji.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt minimum 2 lata.
Wsparcie techniczne dla oprogramowania minimum 1 rok.
Koszt gwarancji musi obejmować koszty części zamiennych oraz robocizny.
Tryb zgłaszania usterek - w 5 dni roboczych od 8:00 do 17:00.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii - 4 godziny.

Całkowita wartość zamówienia: powyżej 130.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia Rozbudowa i rekonfiguracja musi być w całości zakończona w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Rozbudowa będzie miała miejsce w:

Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
  • wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedno zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 700 tys. PLN (netto); za zamówienie podobne Zamawiający uznaje dostawę macierzy dyskowej Hewlett-Packard StorageWorks XP 12000 lub jej rozbudowę,
  • posiadają autoryzację producenta sprzętu (firmy Hewlett-Packard) na dostawę i rozbudowę urządzeń HP,
  • posiadają potwierdzenie uprawnień na rozbudowę i rekonfigurację macierzy XP 12000 bez utraty uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego- wydane przez firmę HP,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %
Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem:
[(Cn : Cb) x 100] x 1,
gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 28.06.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 (na parterze) lub otrzymać pocztą.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.06.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 009 na parterze.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.06.2005 r., o godz. 13:00 w pokoju 109 na I piętrze.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych

Maciej TWARDY
tel. (12) 632-33-55, wew. 412

Jerzy KOŁTUN
tel. (12) 632-33-55, wew. 412

Marek POGODA
tel. (12) 632-33-55, wew. 107
w godz. 10:00 - 14:00

w sprawach formalnych

Monika GÓLSKA
tel. (12) 633-01-62
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 06-05-2005 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.

Firmy nie zostały wykluczone.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

- Cena oferty najtańszej brutto: 896.700,00 zł
- Cena oferty najdroższej brutto: 897.907,80 zł
- Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 GLIWICE
O/Kraków, ul. Kniaźnina 12

- Termin realizacji rozbudowy i rekonfiguracji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
- Okres gwarancji na sprzęt: 2 lata.
- Okres wsparcia technicznego dla oprogramowania: 1 rok.
- Tryb zgłaszania usterek - 5 dni roboczych w tygodniu od 8:00 do 17:00.
- Czas reakcji na zgłoszenie awarii - 4 godziny.

Kraków, 01.07.2005.