Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-5/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: (0-12) 632-33-55, 633-34-26
fax.: (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

SERWIS POGWARANCYJNY KOMPUTERÓW SunFire (CPV 50312000-5)

Przedmiotem zamówienia jest roczny serwis pogwarancyjny następującego sprzętu zainstalowanego w ACK CYFRONET AGH:

  • komputera SunFire6800 (6 płyt procesorowych 4 CPU, StorEdge D240 Media Tray, Macierz StorEdge A1000),
  • komputera SunFireV880 4 CPU, Macierz StorEdgeT3 2 x Tray,
  • stacji roboczej SunBlade1000 wraz z monitorem SunGH18PS.

Zamawiający wymaga serwisowania urządzeń w miejscu ich instalacji.
Czas konserwacji w dni robocze od 7:30 do 15:30.
Czas usunięcia awarii do 6 dni roboczych.

Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Serwis pogwarancyjny ma być realizowany w okresie 1 roku od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: posiadają autoryzację producenta sprzętu SUN Microsystems na sprzedaż usług serwisu pogwarancyjnego,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto 90 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 0,9 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Czas usunięcia awarii (liczony w dniach) 10 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium czasu usunięcia awarii następuje zgodnie ze wzorem [(Tn : Tb) x 100] x 0,1 gdzie: Tn to najkrótszy czas usuwania awarii, Tb to czas usuwania awarii badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym czasem usuwania awarii.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 12.05.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2005 r. do godz. 12:00 w pokoju 009. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.05.2005 r., o godz. 13:00 w pokoju 009 na parterze.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Wiesław BRYLSKI
tel. (12) 632-33-55 wew. 418
w godz. 10:00 - 14:00

w sprawach formalnych Monika GÓLSKA
tel. (12) 633-01-62
w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 21-04-2005 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

SERWIS POGWARANCYJNY KOMPUTERÓW SunFire

Informujemy, że otrzymaliœmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Złożona oferta nie została odrzucona.

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:
WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 GLIWICE
O/Kraków, ul. KniaŸnina 12

Cena oferty: 173.044,80 zł (brutto),
14.420,40 zł (brutto) - rata miesięczna za serwis wszystkich komputerów wyszczególnionych w specyfikacji.

Realizacja zamówienia: roczny serwis pogwarancyjny komputerów SunFire, którego zakres okreœlono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czas usuwania awarii: 5 dni roboczych.

Kraków, 13.05.2005 r.