Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-4/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 632-33-55, fax.: (0-12) 634-10-84, (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (CPV 30231100-8)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: A i B.

 • Część A     Komputery przenośne typu notebook     15 sztuk
 • Część B     Komputery stacjonarne PC     28 sztuk

Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie elementy dostawy dla:

 • CZĘŚCI A - 36 miesięcy,
 • CZĘŚCI B – 24 miesiące.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE – potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia
Dostawa musi być w całości zrealizowana w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca musi dostarczyć na adres:

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na-kładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osoba-mi zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamó-wień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %

Oferty oceniane będą w każdej części oddzielnie.

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem: [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 10.05.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.05.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.05.2005 r., o godz. 13:00 w pok. 109.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

W sprawach merytorycznych
Jerzy Kołtun
tel. (12) 632-33-55 w. 418
w godz. 10:00 – 14:00

w sprawach formalnych
Monika Gólska
tel.(12) 633-01-62
w godz. 10:00 – 14:00

Kraków, dnia 15-04-2005 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty firm:
w części A postępowania na komputery przenośne typu notebook - 5 ofert,
w części B postępowania na komputery stacjonarne PC - 3 oferty.

W części B dwie oferty zostały odrzucone, jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyjęto do realizacji oferty firm:

w części A: MATIC Sp. z o.o. ul. Łowcza 22, 02-955 WARSZAWA,

w części B: Centrum Informatyki HTS-ComArch S.A. ul. Ujastek 5B, 31-752 KRAKÓW.

Ceny oferty:

 • w części A: 107.360,00 zł (brutto),
 • w części B: 79.823,83 zł (brutto).

Realizacja zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy dla:

 • części A - 36 miesięcy,
 • części B - 24 miesiące.

Kraków, 13.05.2005 r.