Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-3/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 632-33-55, fax.: (0-12) 634-10-84, (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ I INSTALACJĘ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (CPV 29231200-9)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

Parametry ogólne doboru klimatorów

 • Ilość jednostek: 2
 • Temperatura klimatyzowanego pomieszczenia: 21 st. C
 • Wilgotność względna klimatyzowanego pomieszczenia: 60%
 • Zasilanie klimatyzatora: 400/3/50
 • Czynnik chłodniczy: R 407C
 • System rotacji w istniejących obudowach: Tak
 • Załączanie się w czasie awarii: Tak
 • Praca urządzenia przez 24h przez 365 dni: Tak
 • System sterowania i monitoringu  zgodny z istniejącym: Hirovisor, Hirolink (klimatory U45A, Hiflex U17A)

Dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikat EUROVENT-u.

Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie elementy dostawy minimum 12 miesięcy. Naprawa w miejscu instalacji.

Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE – potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany termin i miejsce realizacji zamówienia

Dostawa musi być w całości zrealizowana w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Instalacja musi zostać zakończona do 4 tygodni od daty dostawy sprzętu.

Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca musi dostarczyć na adres:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na-kładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osoba-mi zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 do-stawy i instalacje urządzeń klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej minimum 40kW,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamó-wień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z po-stępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 1 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami z uwzględnieniem wag kryterium.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 28.04.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.04.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 010.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.04.2005 r., o godz. 13:00 w po-koju 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Jan Kowalczyk
tel. (12) 633-01-62
w godz. 10:00 – 14:00

w sprawach formalnych
Monika Gólska
tel.(12) 633-01-62
w godz. 10:00 – 14:00

Kraków, dnia 11-04-2005 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Firmy nie zostały wykluczone.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto: 225.822,00 zł

Cena oferty najdroższej brutto: 226.913,90 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych
ZETO-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 20, 55-075 Bielany Wrocławskie

Termin realizacji dostawy: do 8 tygodni od daty podpisania umowy, oraz instalacji:
do 4 tygodni od daty dostawy sprzętu.

Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy: 12 miesięcy.

Kraków, dnia 05.05.2005 r