Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DAZP-28-2/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 632-33-55, fax.: (0-12) 634-10-84, (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

serwis urządzeń biurowych „MINOLTA” (CPV 50300000-8)

Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń biurowych MINOLTA:

 • kopiarki Di 850
 • kopiarki Di 250
 • faksu MF 1600E
 • drukarki MC 2300DL
 • drukarki CF 2002

Zakresem swym usługa serwisowa obejmować musi:

 • usuwanie awarii technicznych powstałych w trakcie eksploatacji sprzętu,
 • rutynowe wymiany podzespołów,
 • dostarczanie podzespołów niezbędnych dla zapewnienia stałej wysokiej jakości wydruków i niezawodnej pracy urządzenia,
 • przeglądy okresowe,
 • dokonywanie niezbędnych regulacji,
 • programowanie parametrów,
 • diagnostyka stanu urządzenia,
 • aktualizacja oprogramowania,
 • konsultacje telefoniczne,
 • dostarczanie tonera,
 • dostarczanie papieru A4 i A3.

Warunki serwisu:

 • serwisowanie urządzeń w miejscu ich instalacji,
 • zasadniczy czas konserwacji w dni robocze od 8.00 do 17.00,
 • czas reakcji na zgłoszenie awarii do 4 godzin,
 • czas usunięcia awarii 2 dni robocze,
 • czas dostawy tonera i papieru 2 dni robocze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Wymagany okres realizacji zamówienia

 • kopiarka Di 850 - 01.05.2005.-31.12.2006.
 • kopiarka Di 250 - 01.01.2006.-31.12.2006.
 • faks MF 1600E - 01.01.2006.-31.12.2006.
 • drukarka MC 2300DL - 01.01.2006.-31.12.2006.
 • drukarka CF 2002 - 01.05.2005.-31.12.2006.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. posiadają autoryzację producenta sprzę-tu na prowadzenie serwisu urządzeń MINOLTA,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia – nie spełnia.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmuje ceny 1 kopii (wydruku) A4 w przedziałach wskazanych w pkt. I SIWZ dla poszczególnych urządzeń:

nazwa urządzenia waga kryterium
Cena kopii A4 dla kopiarki Di 850 40 %
Cena kopii A4 dla kopiarki Di 250 25 %
Cena kopii A4 dla faksu MF 1600E 5 %
Cena kopii A4 dla drukarki MC 2300DL 5 %
Cena kopii kolorowej A4 dla drukarki CF 2002 25 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 05.04.2005 r. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2005 r. do godz. 12:00 w pok. 010. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2005 r. o godz. 13:00 w pok. 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych
Danuta Niesiołowska
tel.(12) 632-33-55 w. 109
w godz. 10:00 – 14:00

w sprawach formalnych
Monika Gólska
tel.(12) 633-01-62
w godz. 10:00 – 14:00

Kraków, dnia 23-03-2005 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

SERWIS URZąDZEŃ BIUROWYCH "MINOLTA"

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Złożona oferta nie została odrzucona.

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

KONICA MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4a, 30-363 Kraków

Ceny 1 kopii wydruku we wskazanych przedziałach dla poszczególnych urządzeń:

 • dla kopiarki Di 850 cena kopii formatu A4 0,08 złotych (netto), 0,10 złotych (brutto),
 • dla przedziału 5000 - 8000 stron miesięcznie!
 • dla kopiarki Di 250 cena kopii formatu A4 0,08 złotych (netto), 0,10 złotych (brutto),
 • dla przedziału 3000 - 5000 stron miesięcznie!
 • dla faksu MF 1600 cena kopii formatu A4 0,12 złotych (netto), 0,15 złotych (brutto),
 • dla przedziału 100 - 500 stron miesięcznie!
 • dla drukarki MC 2300DL cena kopii formatu A4 1,08 złotych (netto), 1,32 złotych (brutto),
 • dla przedziału 100 - 500 stron miesięcznie!
 • dla drukarki CF 2002 cena kopii formatu A4 w kolorze 0,48 złotych (netto), 0,59 złotych (brutto),
 • dla przedziału 3000 - 5000 stron miesięcznie!

Termin realizacji serwisu: 01.05.2005 r.- 31.12.2006 r.

Kraków, 21.04.2005.