Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • ACK-NGZP-5000-1/2005

ACK-NGZP-5000-1/2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 632-33-55, fax.: (0-12) 634-10-84, (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa klastra linuksowego (CPV: 30260000-9, 32500000-8)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa klastra linuksowego, działającego na procesorach Intel Xeon, obejmująca dostawę:

 • 32 serwerów 2-procesorowych
 • switcha spinającego z co najmniej 48 portami Gigabit Ethernet
 • szafy montażowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 dostawy o podobnym charakterze i wartości minimum 150 tysięcy zł,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
 • złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule "spełnia-nie spełnia".

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 • cena - 100 %

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH w pok. 010.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2005 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2005 r. o godzinie 13:00 w pok. 109.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

 • Andrzej Oziębło - sprawy merytoryczne - tel. (12) 632-33-55 w. 107, w godz. 10:00-14:00
 • Monika Gólska - sprawy formalne - tel. (12) 633-01-62, w godz. 10:00-14:00.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Kraków, dnia 25-01-2005

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Rozbudowa klastra linuksowego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 14 firm.
Wykluczone zostały 3 firmy.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto: 230.458,00 złotych
Ceny oferty najdroższej brutto: 300.252,98 złotych

Wybrano ofertę firmy:

VECTOR COMPUTERS Spółka z o. o.
ul. B. Winiarskiego 56
61-408 Poznań

Cena oferty: 230.458,00 złotych brutto.

Kraków, 23.02.2005.