Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-5110-4/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

serwis sprzętu telekomunikacyjnego (CPV 50330000-7)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Serwis sprzętu zainstalowanego w sieci Cyfronetu w Krakowie realizowany będzie w okresie 3 lat, liczonych od dnia podpisania umowy.

Całkowita wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro.

Zamawiający planuje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podsta-wowego.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości 60.000 złotych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponu-ją osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 usługi serwisowe o podobnym charakterze i wartości jak te, które są przedmiotem niniejszego postępowania,
 • posiadają autoryzację producentów urządzeń na prowadzenie serwisu (Cisco Sys-tems, Juniper Networks).
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
 • wniosą wadium, spełniające warunki niniejszej specyfikacji,
 • złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Za-mawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadcze-nia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawio-nej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-nia ofert,
 • aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-łecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem po-datków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświad-czenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-minu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-nie na raty.

Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 • w przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca współpracę tych podmiotów określająca:
 • cel gospodarczy,
 • czas trwania umowy (wymaga się aby był on nie krótszy niż okres realizacji zamó-wienia oraz okres gwarancji i rękojmi)
 • wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na ze-wnątrz,
 • oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej
 • nie dopuszcza się umowy przedwstępnej lub zawartej pod warunkiem zawieszającym.
 • pełnomocnictwo dla przedstawiciela lub przedstawicieli reprezentujących Wykonawcę o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych w ofercie,
 • podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych,
 • wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat wraz z referencjami,
 • dokumenty wskazujące na autoryzację serwisu,
 • dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 6.01.2005. w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać do dnia 13.01.2005 r. do godz. 11:00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2005 r. o godz. 12:00 w pok. 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych
Krzysztof Gaweł i Jerzy Pawlus tel.(12) 632-33-55 w. 101 w godz. 10:00 - 14:00

w sprawach formalnych
Monika Gólska tel.(12) 633-01-62 w godz. 10:00 - 14:00

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.11.2004 r.

Kraków, dnia 22-11-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Serwis sprzętu telekomunikacyjnego

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Oferta nie została odrzucona.

Wybrano do realizacji ofertę firmy:

ERICSSON Spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Cena oferty brutto: 2.304.322,97 zł.

Kraków, 26.01.2005.