Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-5000-4/04

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe "CYFRONET" AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55, 633-34-26
godziny pracy 7:30 do 15:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
realizowanym w trybie przetargu ograniczonego
powyżej 60 000 euro

Dostawa i instalacja infrastruktury SAN

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury SAN opartej na technologii Fiber Channel, w tym dostawa przełączników, macierzy dyskowej, niezbędnych kontrolerów HBA dla istniejących 9 serwerów i odpowiednich kabli połączeniowych. Sieć SAN z redundancją ścieżek, dwa przełączniki FC po co najmniej 32 porty 2Gbps, kontrolery HBA do istniejących 9 serwerów. Macierz dyskowa podłączalna do SAN poczwórnym linkiem, rozmiar pamięci cache minimum 12GB, pojemność minimum 40TB, z czego min. 6 TB w dyskach 142GB FC, pozostałe w dyskach Serial ATA. Oprogramowanie do zarządzania macierzą i niezbędne licencje do udostępniania zasobów macierzy serwerom dołączonym do sieci SAN. Instalacja i konfiguracja wymienionych urządzeń i oprogramowania w siedzibie ACK CYFRONET AGH. Szkolenia z zakresu instalacji i obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

I.A. Warunki gwarancji
Gwarancja na sprzęt minimum 2 lata.
Wsparcie techniczne dla oprogramowania minimum 1 rok.
Koszt gwarancji musi obejmować koszty części zamiennych oraz robocizny.
Wymagany tryb zgłaszania usterek:
pięć dni w tygodniu w godzinach 8:00 do 17:00
czas reakcji na zgłoszenie awarii - 4 godziny.
Czas skutecznej naprawy lub podstawienia sprzętu o nie gorszych parametrach i zgodnej architekturze do 14 dni roboczych.
Naprawa w miejscu instalacji, gdzie sprzęt uległ awarii lub pokrycie kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem w przypadku naprawy poza miejscem instalacji.

I.B. Oznakowanie CE
Dostarczony sprzęt posiadać musi oznakowanie CE - potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.
W braku takiego oznakowania konieczne jest złożenie przez producenta deklaracji zgodności rozumianej jako oświadczenie producenta, na jego odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

I.D. Miejsce dostawy
Wszystkie elementy zamówienia Wykonawca dostarczy na adres:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

I.E. Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

I.G. Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw częściowych.
I część dostawy obejmująca co najmniej: przełączniki FC, kontrolery HBA i kable połączeniowe musi być zrealizowana do 7 dni od daty podpisania umowy.
Całość zamówienia tj. dostawa oraz wszelkie prace instalacyjne i integracyjne muszą być zakończone w terminie 10 tygodni od daty podpisania Umowy.

III. Warunki wymagane od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat conajmniej 1 dostawę i instalację o podobnym charakterze o wartości minimum 1,2 mln złotych netto obejmującą m.in. macierz dyskową klasy High-End (umożliwiającą dalszą rozbudowę do 40 TB w oparciu o dyski FC)
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 0,5 mln. złotych,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
 • wniosą wadium, spełniające warunki niniejszej specyfikacji
 • złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udział w postępowaniu - zgodnie przepisami Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Z pośród Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu najwyższą ocenę otrzymają Ci, którzy zrealizowali najwięcej dostaw o wskazanym charakterze.
W drugiej kolejności oceniana będzie suma wartości zrealizowanych dostaw.

IV. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych Wykonawcom
IV.A. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa, składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.
Dokumenty te składane są w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.
Dokumenty, o których mowa, można składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć wskazane powyżej dokumenty, wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
Zamawiający, przy ocenie spełnienia warunków przez podmioty występujące wspólnie, rozpatrywał będzie podane informacje łącznie.

IV.B. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
w przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca współpracę tych podmiotów określająca:
- cel gospodarczy,
- czas trwania umowy (wymaga się aby był on nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi)
- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz,
- oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej
Nie dopuszcza się umowy przedwstępnej lub zawartej pod warunkiem zawieszającym.
2. pełnomocnictwo dla przedstawiciela lub przedstawicieli reprezentujących Wykonawcę o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych w ofercie,
3. wykaz zrealizowanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ze dostawy te zostały wykonane należycie,
4. informacja z banku w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę 0,5 mln złotych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art.22 Prawa zamówień publicznych),
6. certyfikat ISO-9001 na świadczenie usług serwisowych,
7. autoryzacja producenta sprzętu na prowadzenie serwisu gwarancyjnego.
Dokumenty wskazane w 4, 6 i 7 należy dostarczyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez upoważniony do tego organ.

V. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie 5.
Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich spełniających te warunki.

VI. Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości: 50.000 złotych /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
Wykonawca wnosi wadium, przed upływem terminu składania ofert, w jednej z poniżej podanych form:
- w pieniądzu
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

VII. Ocena ofert
Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmuje następujące kryteria - obowiązujące dla oceny wszystkich części postępowania:
Cena oferty brutto - waga kryterium 65%
Ocena techniczna rozwiązania - waga kryterium 35%
Przy dokonywaniu oceny technicznej brane będą pod uwagę
- wielkość oferowanej pamięci na dyskach
- wielkość oferowanej pamięci cache
- wydajność I/O pamięci cache
- skalowność

VIII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dnia 25.11.2004 r. do godziny 12:00 w pokoju 010, w siedzibie ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, Kraków.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy składają pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

Kraków, dnia 09-11-2004

nformacja o proteście

Informujemy, że w dniu 23.11.2004 r. wpłynął protest na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na czynności Zamawiającego w postępowaniu na dostawę i instalację infrastruktury SAN.

Protestujący wskazuje, że:
"Przedmiotowe postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust.1 pkt.7 pzp) ponieważ w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie procedury ograniczonej przyspieszonej umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 206 z dnia 2004.11.20 pozycja 56499 (zwanym dalej "ogłoszeniem BZP") znajdują się zapisy, dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia które powinny ulec zmianie. Jednocześnie sposób ogłoszenia postępowania jest niezgodny z pzp co Protestujący wykaże w dalszej części uzasadnienia

Kraków, 23.11.2004.

Wyjaśnienia

W związku z pytaniami skierowanymi do nas w toku prowadzonego postępowania przetargowego, przekazujemy Państwu wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia o przetargu:
Zamawiający dopuszcza, aby serwis w okresie gwarancji był świadczony przez krajową organizację serwisową producenta, która spełnia warunek określony w rozdziale IV pkt 6 - tzn. posiada certyfikat ISO-9001 na świadczenie usług serwisowych. Wnioskodawca zobowiązany będzie dołączyć do wniosku oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające przyjęcie zobowiązań serwisowych składanych przez Wnioskodawcę.

Kraków, 23.11.2004.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa i instalacja infrastruktury SAN

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto: 2.074.000,00 złotych
Ceny oferty najdroższej brutto: 2.134.812,12 złotych

Wybrano ofertę firmy:

P.W.P.T. WASKO Spółka z o. o.
Ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
Oddział Kraków ul. Kniaźnina 12, 31-636 Kraków

Cena oferty: 2.074.000,00 złotych brutto.

Kraków, 07.12.2004.