Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-8/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę komputerów osobistych (typów: laptop i PC) oraz mini-PC

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Termin realizacji: 10 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • w sprawach merytorycznych: Witold Alda - tel.(12) 617 35 20 w godz. 10.00-14.00
  • w sprawach formalnych: Bogusław Owczarek - tel. (12) 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 22.11.2004 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 07-10-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

dostawa komputerów osobistych
typów: laptop i PC) oraz mini-PC

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 4 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.

Oferty:

Część A - 3 oferty, 1 odrzucona
Cena oferty tańszej: 19 380,00 zł netto, 23 643,60 zł brutto
Cena oferty droższej: 20 572,07 zł netto, 25 097,92 zł brutto

Część B - 2 oferty, obie odrzucone

Część C - 1 oferta
Cena oferty: 4 070,00 zł netto, 4 965,00 zł brutto

Do realizacji zostały przyjęte oferty firm:

Część A:
KAREN NOTEBOOK S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
Cena oferty: 19 380,00 zł netto, 23 643,60 zł brutto

Część C:
CSI Computer Systems for Industry
ul. Balicka 12A/B3, 31-149 Kraków
Cena oferty: 4 070,00 zł netto, 4 965,00 zł brutto

W części B przetarg został unieważniony

Kraków, 05.11.2004.