Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-5/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 130 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu iTVP (CPV 30.26.00.00-9)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych:
dla części A i B: Adam Krzyżek i Sebastian Maliszczak - tel. (12) 634-10-25 w godz. 8:00-15:30
dla części C: Józef Paruch - tel. (12) 632-33-55 w. 116 w godz. 8:00-15:30
w sprawach formalnych: Monika Gólska - tel. (12) 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości:
-dla części A w wysokości: 12.000 zł
-dla części B w wysokości: 6.000 zł
-dla części C w wysokości: 1.000 zł.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 13 stycznia 2005 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 dostawy o podobnym charakterze (dotyczy części A i B).
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  • wniosą wadium, spełniające warunki niniejszej specyfikacji,
  • złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 44 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 24-09-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu iTVP (część B)

Informujemy, że w części B otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty tańszej netto: 459.085,00 zł

Ceny oferty droższej netto: 566.095,68 zł

Wybrano ofertę firmy:

COMARCH S.A.
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Cena oferty netto: 459.085,00,00 zł.
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie dla dostawy i 8 tygodni dla wdrożenia systemu
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Kraków, 29.11.2004.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu iTVP (części: A i C)

Część A

Informujemy, że w części A otrzymaliśmy oferty z 8 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
3 oferty zostały odrzucone.

Cena oferty najtańszej brutto: 1.491.598,84 zł
Ceny oferty najdroższej brutto: 2.216.791,24 zł

Wybrano ofertę firmy:

TRADEX SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Opaczewska 42 lok. 110, Warszawa

Cena oferty brutto: 1.491.598,84 zł.

Część C

Informujemy, że w części C otrzymaliśmy oferty z 5 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna oferta nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto: 20.351,27 zł
Ceny oferty najdroższej brutto: 35.380,00 zł

Wybrano ofertę firmy:

DLL PARTNERS Spółka Jawna
ul. Łódzka 10, Szczecin

Cena oferty brutto: 20.351,27 zł.

Kraków, 24.11.2004