Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-5110-2/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu telekomunikacyjnego (CPV 32.50.00.00-8 E110-7)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • mgr Krzysztof Gaweł - sprawy merytoryczne - tel. (12) 634-10-25
  • mgr Jerzy Pawlus - sprawy merytoryczne - tel. (12) 634-10-25
  • mgr Monika Gólska - sprawy formalne - tel. (12) 633-01-62

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości: 25.000 złotych.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 13 stycznia 2005 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 dostawy o podobnym charakterze, w tym jedną o wartości co najmniej 2 milionów złotych netto).
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  • wniosą wadium, spełniające warunki niniejszej specyfikacji,
  • złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 44 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 21-09-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Oferta nie została odrzucona.

Wybrano do realizacji ofertę firmy:

ERICSSON Spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Cena oferty brutto: 1.668.042,85 zł.
Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji: 12 miesięcy

Kraków, 23.11.2004.