Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-4/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę komputerów osobistych (typów: notebook, laptop, PC i mini-PC)


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Termin realizacji: 10 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • w sprawach merytorycznych: Witold Alda - tel.(12) 617 35 20 w godz. 10.00-14.00
  • w sprawach formalnych: Bogusław Owczarek - tel. (12) 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 20.10.2004 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 03-09-2004

Ogłoszenie wyniku przetargu

DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH (TYPÓW: NOTEBOOK, LAPTOP, PC I MINI-PC)

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy (na części A, D i F).
Firma nie została wykluczona.
Oferta nie została odrzucona.

Cena oferty:
Część A - 19.276,24 zł netto, 23.517,01 zł brutto
Część D - 15.603,00 zł netto, 19.035,66 zł brutto
Część F - 4.045,36 zł netto, 4.935,34 zł brutto

Do realizacji została przyjęta oferta firmy:

ESC SA
ul. Szlak 26, 31-153 Kraków

Część A - 19.276,24 zł netto, 23.517,01 zł brutto
Część D - 15.603,00 zł netto, 19.035,66 zł brutto
Część F - 4.045,36 zł netto, 4.935,34 zł brutto.

W częściach B, C i E przetarg został unieważniony.

Kraków, 24.09.2004