Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5000-1/2004

ACK-NGZP-5000-1/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa środowiska HP Integrity Superdome do konfiguracji hybrydowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Aleksander Kusznir - sprawy merytoryczne - tel. 634-17-66 w godz. 10.00-14.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 9.07.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.07.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości: 25.000 złotych.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kraków, dnia 18-05-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Rozbudowa środowiska HP Integrity Superdome do konfiguracji hybrydowej

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona.

Cena oferty tańszej brutto: 2.104.500,00 zł
Ceny oferty droższej brutto: 2.216.000,00 zł

Wybrano ofertę firmy:
P.W.P.T. WASKO Sp. z o.o., ul. Barbeckiego 6, 44-100 Gliwice
Oddział Kraków, ul. Kniaźnina 12, 31-636 Kraków

Cena oferty brutto: 2.104.500,00 zł.
Ilość serwerów w części B: 20 szt.
Ilość serwerów w części C: 8 szt.
Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji: 12 miesięcy dla części A i B
36 miesięcy dla części C

Kraków, 19.07.2004