Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-5000-3/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i integrację infrastruktury SAN

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • mgr Andrzej Oziębło - sprawy merytoryczne - tel. (12) 632-33-55 w. 107 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
  • mgr Monika Gólska - sprawy formalne - tel. (12) 633-01-62 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium.
Ustala się wadium w wysokości: 15.000 złotych.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 25.12.2004 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  • wniosą wadium, spełniające warunki niniejszej specyfikacji
  • złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 44 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 02-09-2004

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-22) 501-26-27
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

unieważnia przetarg nieograniczony na:

dostawę i integrację infrastruktury SAN

Ogłoszenie o przetargu było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 155 z dnia 08.09.2004 r. pod pozycją 44050.

W związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, Zamawiający unieważnia postępowanie na dostawę i integrację infrastruktury SAN zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych.

Kraków, 28.10.2004