Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-5110-1/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługa dzierżawy łącza cyfrowego w standardzie E1 o przepustowości 2Mb/s, styk G.703 w relacji Kraków, ul. Dajwór 27 - Tarnów, ul. Lwowska 72-96b.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas realizacji: w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • w sprawach merytorycznych: Krzysztof Gaweł - tel.(12) 634-10-25 w godz. 10.00-14.00
  • w sprawach formalnych: Bogusław Owczarek - tel. (12) 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 2-07-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dzierżawa łącza cyfrowego w standardzie E1 o przepustowości 2Mb/s, styk G.703 w relacji Kraków, ul. Dajwór 27 - Tarnów, ul. Lwowska 72-96b

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Złożona oferta nie została odrzucona.
Cena oferty brutto: 46.970 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:
Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A.
ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa
Jednorazowa opłata instalacyjna: 5.500 zł netto, 6.710 zł brutto
Miesięczna opłata dzierżawna: 2.750 zł netto, 3.355 zł brutto
Łączna cena oferty: 38.500 zł netto, 46.970 zł brutto

Kraków, 23.07.2004.