Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-5000-2/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę serwerów do realizacji specjalizowanych usług sieciowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 21 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena oferty brutto - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • w sprawach merytorycznych: Adam Krzyżek - tel.(12) 634-10-25 w godz. 10.00-14.00
  • w sprawach formalnych: Bogusław Owczarek - tel. (12) 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 5000 złotych /słownie: pięć tysięcy złotych/.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  • gwarantują reakcję w dniu zgłoszenia awarii oraz naprawę u klienta maksymalnie do końca następnego dnia roboczego
  • wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 24-06-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa serwerów do realizacji specjalizowanych usług sieciowych

Informujemy, że otrzymaliœmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Złożona oferta nie została odrzucona.

Cena oferty brutto: 227.276,97 zł

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:
MATIC Sp. z o.o., ul. Łowcza 22, 02-995 Warszawa

Cena oferty brutto: 227.276,97 zł.
Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
Okres gwarancji: 36 miesięcy.

Kraków, 19.07.2004