Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-1/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:
- część A stanowią materiały biurowe
- część B stanowią materiały eksploatacyjne do drukarek.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla pełnej oferty handlowej.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto /z upustem/ - waga kryterium 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach merytorycznych:
dla części A - Danuta Niesiołowska - tel. 633-34-26 w godz. 10.00-14.00
dla części B - Jan Kowalczyk - tel. 633-01-62 w godz. 10.00-14.00
- w sprawach formalnych - Bogusław Owczarek - tel. 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
  • gwarantują wykonanie dostaw z pełnej oferty handlowej najpóźniej do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na piśmie,
  • posiadają placówkę handlową na terenie Krakowa, dla zapewnienia wymaganego czasu realizacji dostaw oraz możliwości natychmiastowego dostępu Zamawiającego do części w sytuacjach awaryjnych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 22-06-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.
Firma nie została wykluczona.
Oferta nie została odrzucona.

Cena oferty: część A 1.535,75 zł brutto
część B 3.918,94 zł brutto

Do realizacji została przyjęta oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe BIURO PLUS
Włodzimierz Leszczyński
ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków

Cena: część A 1.258,84 zł netto, 1.535,75 zł brutto
część B 3.212,23 zł netto, 3.918,94 zł brutto
Współczynnik upustu: 15%

Kraków, dnia 23.07.2004