Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-521-1/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych oraz elementów infrastruktury sieci

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  1. Cena oferty brutto /z upustem/ - waga kryterium 95%
  2. Liczba artykułów w pełnej ofercie handlowej - waga kryterium 5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

  • Jan Kowalczyk - sprawy merytoryczne - tel. 633-01-62 w godz. 10.00-14.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa w dniu 6.07.2004 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.07.2004 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
    gwarantują wykonanie dostaw z pełnej oferty handlowej najpóźniej do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia na piśmie,
    posiadają placówkę handlową na terenie Krakowa, dla zapewnienia wymaganego czasu realizacji dostaw oraz możliwości natychmiastowego dostępu Zamawiającego do części w sytuacjach awaryjnych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Kraków, dnia 17-06-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dostawa komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych oraz elementów infrastruktury sieci

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
1 firma została wykluczona.

Cena pozostałej oferty brutto: 50.959,20 zł.

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

Centrum Informatyki HTS-ComArch
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków

Cena: 50.959,20 złotych brutto
Termin dostawy: 48 godzin
Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy
Liczba artykułów w pełnej ofercie handlowej: 2192
Wysokość współczynnika upustu: 3%

Kraków, 19.07.2004