Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5001-2/2004

ACK-NGZP-5001-2/2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

roczny serwis pogwarancyjny systemu archiwizacji danych (PKWiU: 72.50.1).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 1 rok od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Marek Pogoda - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w. 107 w godz. 10.00-14.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2004. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2004. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 15 stycznia 2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na serwis pogwarancyjny systemu archiwizacji danych

Informujemy, że otrzymaliśmy ofertę z 1 firmy.

Ze względu na złożenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego tylko jednej oferty postępowanie to zostało unieważnione.

Kraków, dnia 26 stycznia 2004