Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-240-3/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

dostawa urządzenia kolorowego

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 23.12.2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 70%,
  • czas gwarancji - 30%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego,
Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Danuta Niesiołowska - sprawy merytoryczne - tel. 633-34-26, w godz. 10.00-14.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2003. o godzinie 11:00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 11 grudnia 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę urządzenia kolorowego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna oferta nie została odrzucona.

Cena oferty tańszej brutto:
143.960,00 zł

Cena oferty droższej brutto:
154.940,00 zł

Wybrano ofertę firmy:
KONIKA MINOLTA Spółka z o.o.
Delegatura w Krakowie
ul. Rzemieślnicza 4a, 30-319 Kraków

cena oferty: 143.960,00 złotych brutto
gwarancja: 36 miesięcy

Kraków, dnia 22 grudnia 2003