Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5110-4/2003

ACK-NGZP-5110-4/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

wymianę routera Juniper (PKWiU: 32.20.2).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 92%
  • dodatkowa funkcjonalność - 8%.

Wadium: 35000 zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Krzysztof Gaweł - sprawy merytoryczne - tel. 634-10-25 w godz. 10.00-14.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 8 września 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na wymianę routera Juniper

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 4 firm.
Jedna firma została wykluczona.
Jedna oferta została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto:
1.459.738,00 zł

Ceny oferty najdroższej brutto:
2.482.553,00 zł

Wybrano ofertę firmy:
ERICSSON Spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Cena oferty: brutto 1.459.738,00 zł
Szybkość routowania: 385 milionów pakietów na sekundę
Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania interfejsów: 16
Termin dostawy: 6 tygodni
Okres gwarancji: 12 miesięcy

Kraków, dnia 6 listopada 2003