Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-9/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

rozbudowę serwera Compaq AlphaServer DS-20E (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 90%
  • czas gwarancji - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Jacek Kosiński - sprawy merytoryczne - tel. 602-75-84-31 lub 617-39-82 w. 35, w godz. 8.00-15.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2003. o godzinie 11:00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 8 lipca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na rozbudowę serwera Compaq

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm.
Jedna firma została wykluczona.
Żadna z pozostałych ofert nie została odrzucona

Cena oferty najtańszej brutto:
14.487,50 PLN

Ceny oferty najdroższej brutto:
17.204,44 PLN

Wybrano ofertę firmy:
ELEKTRONIKA Sp. z o.o.
ul. Józefa 26
31-356 Kraków

z ceną 14.487,50 PLN brutto
terminem dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy
czasem gwarancji: 36 miesięcy

Kraków, dnia 16 lipca 2003