Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-5/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

drukarki laserowe (2 sztuki) (PKWiU: 30.02.1).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 80 %
  • okres gwarancji - 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Jan Kowalczyk - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w.410, w godz. 8.00-15.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 4.06.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dot. specyfikacji i wysłaniem wyjaśnienia
zmienia się termin składania ofert - na 6.06.2003. godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.06.2003. o godzinie 12.00.

Kraków, dnia 16 maja 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę sprzętu komputerowego (2 drukarki)

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.

Rozpatrzone zostały:
na część A - 2 oferty
na część B - 2 oferty

Ceny ofert najtańszych brutto:
część A - 14.162,98 zł
część B - 2.041,06 zł

Ceny ofert najdroższych brutto:
część A - 15.541,58 zł
część B - 2.116,70 zł

Wybrano oferty firmy:

CENTRUM DRUKU S.C.
ul. Czarnowiejska 43
30-054 Kraków

Część A - cena ofertowa: 14.162,98 zł brutto
Część B - cena ofertowa: 2.041,06 zł brutto

Kraków, dnia 6 czerwca 2003