Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-4/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

dysk sieciowy do klastra RackSaver (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 90 %
  • okres gwarancji - 10 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Andrzej Oziębło - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w.107, w godz. 8.00-15.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 2.06.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.06.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 16 maja 2003

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Do dnia 2.06.2003. do godz. 11.00 tj. do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym przetarg został unieważniony

Kraków, dnia 2 czerwca 2003