Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-3/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

instalacja stacji roboczych w ośrodkach medycznych Polski Południowo-Wschodniej (PKWiU: 30.02.9).

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: od 1 czerwca do 10 sierpnia 2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena 1 godziny roboczej - waga kryterium 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Piotr Nawrocki - sprawy merytoryczne - tel. 617-39-82 w. 74, w godz. 9.00-15.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2003. o godzinie 11.00 w pok. 109.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

Kraków, dnia 12 maja 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na instalację stacji roboczych w ośrodkach medycznych
Polski Południowo-Wschodniej

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.

Cena oferty tańszej brutto: 22.91 zł/godz.
Cena oferty droższej brutto: 30,50 zł/godz.

Wybrano ofertę firmy:

Fundacja Edukacji Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiej
ul. Nawojki 11
30-950 Kraków

Cena ofertowa: 22,91 zł/godz. brutto

Kraków, 21.05.2003