Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-2/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę sprzętu komputerowego (PKWiU: 30.02.1),

dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Część A: 4 zestawy multimedialne
Część B: monitor LCD i nagrywarka CD

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 10 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 70 %
  • okres gwarancji - 20 %
  • czas dostawy - 10 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Jan Kowalczyk - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w. 410, w godz. 8.00-15.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2003. o godzinie 14.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 12 marca 200

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę sprzętu komputerowego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm.
Jedna firma została wykluczona.

Rozpatrzone zostały:
na część A - 2 oferty
na część B - 2 oferty

Ceny ofert najtańszych brutto:
część A - 46.053,98 zł
część B - 2.342,40 zł

Ceny ofert najdroższych brutto:
część A - 46.081,86 zł
część B - 2.344,89 zł

Wybrano oferty firmy:

ESC S.A., ul. Szlak 26, 31-153 Kraków

Część A - cena ofertowa: 46.053,98 zł brutto
Część B - cena ofertowa: 2.342,40 zł brutto

Kraków, dnia 25.03.2003.