Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-3/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

serwis cyfrowej kopiarki czarno-białej MINOLTA Di 350 (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji: okres 1 roku od podpisania umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena wydruku strony A4 brutto (w przedziale 3000 - 5000 stron A4 miesięcznie) - waga kryterium - 70 %
  • czas reakcji na zgłoszenie awarii - waga kryterium - 30 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 (bezpłatnie) oraz otrzymać pocztą elektroniczną lub faxem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Danuta Niesiołowska - sprawy merytoryczne - tel. 633-34-26, w godz. 8.00-16.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2002. o godzinie 12.00 w pok. 109.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2002. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 23 grudnnia 2002