Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NG/ZP-28-1/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę sprzętu komputerowego (PKWiU: 30.02.1),

dopuszcza się składanie ofert częściowych:

  • Część A: 7 komputerów osobistych
  • Część B: 2 drukarki osobiste laserowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 80 %
  • okres gwarancji - 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,
Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 (bezpłatnie) oraz otrzymać pocztą elektroniczną lub faxem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Jerzy Kołtun - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w.126, w godz. 8.00-16.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2002. o godzinie 12.00 w pok. 109.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2002. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 12 listopada 2002