Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NSB-520-1/20022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (012) 633-34-26, e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

serwis pogwarancyjny systemu archiwizacji danych (PKWiU: 72.50.1).

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji: okres 1 roku od podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 109 (bezpłatnie) oraz otrzymać pocztą elektroniczną lub faxem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00
  • Andrzej Oziębło - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w.107, w godz. 8.00-16.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2002. o godzinie 12:00. w pok. 109.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2002. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kraków, dnia 5 listopada 2002