Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NG-28-2/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (012) 633-34-26, e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę drukarki laserowej (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji: 2 tygodnie od podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 70 %
  • okres gwarancji - 20 %
  • czas dostawy - 10 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 109 (bezpłatnie) oraz otrzymać pocztą elektroniczną lub faxem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00
  • Jan Kowalczyk - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w. 410, w godz. 8.00-16.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2002. o godzinie 13:00. w pok. 109.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2002. o godzinie 13.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kraków, dnia 5 listopada 2002