Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Historia i zadania Centrum

Historia Cyfronetu

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało ponad 40 lat temu. Podwaliny Centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW (pełna treść zarządzenia w sprawie powołania Cyfronetu). Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące od roku 1999 wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce. Ważniejsze wydarzenia z historii Cyfronetu...

Zadania i misja ACK Cyfronet AGH

Misją Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, jako ustanowionej przez Komitet Badań Naukowych jednostki wiodącej w zakresie eksploatacji i rozbudowy Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz w zakresie Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (MAN), jest udostępnianie środowisku naukowemu infrastruktury informatycznej wspierającej prowadzenie prac naukowo-badawczych.

ACK Cyfronet AGH, jako wyspecjalizowane centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu chmurowego i gridowego, posiada unikatowe doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych. Cyfronet jest organizatorem i liderem Konsorcjum PLGrid, konsolidującego krajowe zasoby obliczeniowe dla nauki i udostępniającego szereg unikatowych usług wsparcia informatycznego. Centrum pełni także rolę administratora sieci MAN w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci akademickiej PIONIER.

Do zadań Centrum należy:

 • udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie innych usług informatycznych wyższym uczelniom, podmiotom realizującym badania naukowe oraz innym jednostkom edukacyjnym,
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, głównie w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych,
 • działania na rzecz realizacji celów i programów państwa zawartych w założeniach resortów odpowiedzialnych za naukę i edukację w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce,
 • budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum,
 • prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych,
 • wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w celu ich wykorzystania w sferze nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania,
 • udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie innych usług – na bazie potencjału Centrum – podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem; działania takie muszą być realizowane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami,
 • prowadzenie prac badawczych odpłatnych oraz współpraca z gospodarką w zakresie i na rzecz wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.

Kamienie milowe

Ważniejsze wydarzenia z historii Cyfronetu oraz znaczące osiągnięcia prezentujemy poniżej:

2020

 • Wśród strategicznych infrastruktur wpisanych w styczniu 2020 r. na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej znajdują się dwa przedsięwzięcia zgłoszone przez ACK Cyfronet AGH jako inicjatora i koordynatora konsorcjum PLGrid: Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC oraz Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC.
 • Prometheus (53 748 rdzeni, 2,65 PFlops) po raz 11-ty i 12-ty na liście TOP500: 288 miejsce (edycja czerwcowa) i 324 miejsce (edycja listopadowa).
 • Superkomputer Prometheus wspomaga naukowców w walce z koronawirusem.
 • Rozpoczęto realizację projektów EPOS PL +, EPOS SP, PROTEUS-RS i EUROCC.

2019

 • Cyfronet reprezentuje Polskę w konsorcjum LUMI, złożonym z ośmiu krajów, które będą wspólnie budować jeden z najszybszych europejskich superkomputerów.
 • Superkomputer Prometheus (2,4 PFlops) po raz 9-ty i 10-ty na liście TOP500: 174 miejsce (edycja czerwcowa) i 241 miejsce (edycja listopadowa).
 • Prezentacja Cyfronetu na stoisku wystawowym w trakcie konferencji ISC'19.
 • Cyfronet udostępnia nowy system obliczeniowy dla badań z użyciem metod sztucznej inteligencji o mocy ponad 4 PFlops dla operacji tensorowych i 256 TFlops dla standardowych obliczeń.
 • Rozpoczęto realizację projektów PRACE-LAB, PRACE-6IP, SANO, EOSC-Synergy i EOSC Enhance.

2018

 • Superkomputer Prometheus (2,4 PFlops) po raz 7-my i 8-my na liście TOP500: 103 miejsce (edycja czerwcowa) i 131 miejsce (edycja listopadowa).
 • Rozpoczęcie realizacji projektów EOSC-Hub i PRIMAGE.

2017

 • Dalszy dynamiczny rozwój, w tym powstanie 6 nowych laboratoriów.
 • Superkomputer Prometheus po raz 5-ty i 6-ty na liście TOP500: 71 miejsce (edycja czerwcowa) i 77 miejsce (edycja listopadowa).
 • Rozpoczęto realizację projektów: Sat4Envi, Gliomed, EPOS-PL oraz eXtreme DataCloud.

2016

 • Superkomputer Prometheus po raz 3-ci i 4-ty na liście TOP500: 48 miejsce (edycja czerwcowa) i 59 miejsce (edycja listopadowa).

2015

 • Po rozbudowie do 53568 rdzeni superkomputer Prometheus zajmuje rekordowe 38 miejsce na liście TOP500 (edycja listopadowa).
 • Uruchomienie superkomputera Prometheus (41472 rdzenie), który na liście TOP500 zajmuje wysokie 49 miejsce (edycja lipcowa).
 • Superkomputer Zeus po raz 11-ty i 12-ty wśród najszybszych komputerów na liście TOP500: 269 miejsce (edycja lipcowa) i 386 miejsce (edycja listopadowa).
 • Po raz pierwszy w historii polskiej informatyki dwa superkomputery z jednego ośrodka znalazły się jednocześnie na liście TOP 500.
 • Oddanie do użytku nowego, zapasowego centrum danych.
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: INDIGO-DataCloud, EGI-Engage, EPOS-IP oraz PRACE 4IP.

Więcej...